English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: جمعه ١٢ آذر ١٤٠٠

اهداف:


سلامت از مهمترین ابعاد حیات انسان و شرط ضروری برای ایفای نقش اجتماعی است و زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه با قابلیت و ظرفیت بالا نقش کلیدی در سلامت جامعه و خانواده دارند لذا بر اساس راهبردهای کلان سلامت زنان در جمهوری اسلامی ایران، دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در چهار هدف عمده برنامه عملیاتی خود را تنظیم و اجراء خواهد نمود.


1- مدیریت سلامت زنان: تلاش در استقرار نظام پایش و مراقبت 

2- افزایش تحرک بدنی و تغذیه سالم: فرهنگ سازی، توانمندسازی زنان، رعایت اصول و ضوابط اسلامی در طراحی اماکن تفریحی و ورزشی 

3- سلامت روانی و افزایش مهارتهای زندگی: مقابله بهتر و مؤثرتر زنان در برابر استرس ها و فشارهای روانی و کاهش تأثیر فشارهای مختلف بر کیفیت زندگی فردی و خانوادگی- اجتماعی ایشان، توجه به  مشکلات در زمینه سوء مصرف مواد، آگاهی در زمینه حقوق و تکالیف در زمینه خانوادگی و ... 

4- سلامت اجتماعی: رفع موانع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر ارتقاء سلامت زنان، فرهنگ سازی و اصلاح باورهای جامعه نسبت به جایگاه زنان در تصمیم گیری و تصمیم  سازی، کاهش خشونت نسبت به زنان و کودکان

 


 رسالت ها:


دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در راستای تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت زن و خانواده و توسعه علمی و فرهنگی و اخلاق اسلامی تلاش نموده و توسعه علمی و عملی در امور بانوان را بعنوان زیرساخت ارائه خدمات بهینه به بانوان در سطوح مختلف مورد نظر دارد.

دفتر امور بانوان در نظر دارد با توجه به نقش و جایگاه دانشگاه و ارائه مطلوبترین خدمات بهداشتی- درمانی و با مساعدت مسئولین و هم اندیشی و استفاده از توان مدیریتی بانوان در برنامه ریزی، اجراء و همکاری بانوان سایر سازمانها بستر مناسبی را جهت ارتقاء و مدیریت سلامت زنان فراهم نماید.

 


ارزشهای دفتر امور بانوان:


 

 

  • توجه خاص به زنان سرپرست خانوار دانشگاه
  • ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات بانوان
  • ایجاد انگیزش کاری بیشتر در بانوان
  • تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی
  • رضایتمندی شغلی کارکنان زن
  • ایجاد امنیت شغلی بین کارکنان زن
  • ارتقاء وجدان کاری
  • ایجاد جو دوستی و همکاری بین کارکنان زن
  • احترام متقابل به اندیشه بانوان